Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării-INCDMTM Bucureşti, cu sediul în București, Șos. Pantelimon, nr. 6-8, în calitate de beneficiar al proiectului „Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică”, având Cod SMIS 2014+ :108119, în baza contractului de finanţare nr. 323/340002 din data 22/09/2020, încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), anunță derularea proiectului în perioada 23.09.2020 – 30.06.2023.

 Valoarea totală a proiectului este de 2.998.197,43 lei; asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.994.627,43 lei din care suma de 2.395.701,94 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014÷2020 şi 598.925,49 lei din bugetul naţional.

 Rezultate estimate (în principal):

 • minim 60 de anunțuri publicate în mediul online
 • 30 de afișe, realizate și plasate
 • 60 de acțiuni de documentare și informare realizate
 • 60 de rapoarte cu posibilele finanțări oferite de competițiile Orizont 2020
 • participarea la sesiunile de informare legate de finanțările Orizont 2020, în momentele în care acestea vor fi organizate
 • 1 bază de date cu toate entitățile colaboratoare ale Beneficiarului, atât din țară cât și din străinătate, actualizată cel puțin trimestrial și ori de câte ori este nevoie
 • 1 platformă interactivă de colaborare cu posibilii parteneri, la nivel național, european și internațional;
 • 15 seminarii de căutare parteneri realizate în țară
 • minim 40 de parteneri atrași pentru depunerea de proiecte pe Orizont 2020
 • 120 de ateliere de lucru organizate și desfășurate
 • 20 de cereri de finanțare depuse în cadrul Orizont 2020
 • minim 5 proiecte finanțate prin Orizont 2020, pentru care se asigură suport administrativ

 Obiectivul proiectului: crearea unui Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică pentru a crește capacitatea de participare la competițiile europene a tuturor entităților care solicită sprijinul.

 Scopul proiectului:

 1. Sprijinirea organizațiilor de cercetare și întreprinderilor, în special a IMM-urilor, pentru pregătirea și implementarea de proiecte în cadrul Orizont 2020 și a altor programe internaționale
 1. Contribuția la ”Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale”
 2. Contribuția Centrului Suport la dezvoltarea unei perspective strategice comune în vederea asigurării consolidării, coordonării și complementarității dintre POC, finanțat prin FEDR și programul-cadru Orizont 2020 al UE și alte programe internaționale, în vederea deblocării potențialului de excelență la nivel național în domeniul CDI și creșterii impactului fondurilor.

Date de contact: Director de proiect, Prof. Univ. Dr. Ing. EurIng. D.H.C. Gheorghe GHEORGHE, Tel: 021.252.30.68; fax: 021.252.34.37; Şos. Pantelimon, nr. 6-8, sector 2, Bucureşti, România, e-mail: incdmtm@incdmtm.ro; geocefin@yahoo.com; mecatronica&cyber-mixmecatronica@incdmtm.ro.

Pagina de web a proiectului: www.incdmtm.ro/mecatronica_cyber-mixmecatronica/.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.